ΦΠΑ στη βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες

 ΦΠΑ στη βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες

Την επιβολή ΦΠΑ στη βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εισήγηση περιλαμβάνεται στην πρόταση οδηγίας σχετικά με τον “ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή”. Σημειώνεται ότι η πρόταση αυτή είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Το σχέδιο δράσης, όπως αναφέρονταν, θα αφορά:

– τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και την ηλεκτρονική τιμολόγηση·

– τη μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της οικονομίας διαμοιρασμού των πλατφορμών·

– το ενιαίο μητρώο ΦΠΑ στην ΕΕ.

Καθεστώς του “λογιζόμενου προμηθευτή”

Τώρα, λοιπόν, η Κομισιόν προτείνει να ΜΗΝ εξαιρεθεί η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, από τον ΦΠΑ στην ΕΕ. Υποχρεώνει δε τις διαδικτυακές πλατφόρμες (όπως η Airbnb) να εισπράττουν και να αποδίδουν τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την πρόταση, εισάγεται το καθεστώς του “λογιζόμενου προμηθευτή” στους τομείς της βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων και της μεταφοράς επιβατών μέσω πλατφόρμας. Βάσει αυτού του μέτρου, όταν ο υποκείμενος προμηθευτής δεν χρεώνει ΦΠΑ επειδή είναι, για παράδειγμα, φυσικό πρόσωπο ή κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος για μικρές επιχειρήσεις, η πλατφόρμα θα χρεώνει και θα υπολογίζει τον ΦΠΑ για την υποκείμενη παροχή.

Το μοντέλο του «λογιζόμενου προμηθευτή», όπως τονίζεται, είναι ένα μέτρο απλούστευσης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της είσπραξης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο διαμεσολαβητής σε μια συναλλαγή (δηλαδή η πλατφόρμα) βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον υποκείμενο προμηθευτή (φυσικό πρόσωπο ή μικρή επιχείρηση που κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος γι’ αυτές) για να εξασφαλίσει την είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ για αυτήν τη συναλλαγή.

Για τη ρύθμιση αυτή θα υπάρξει τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011.

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι για να αποτραπούν περιπτώσεις κατάχρησης, μια πλατφόρμα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο ειδικό καθεστώς για τα ταξιδιωτικά γραφεία (άρθρο 306).

Οι διευκρινίσεις

Επιπλέον, η Επιτροπή σημείωσε ότι έχουν εισαχθεί διευκρινίσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία ΦΠΑ σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα:

Ότι η υπηρεσία που παρέχεται από μια πλατφόρμα θα πρέπει να θεωρείται ως ενδιάμεση υπηρεσία (άρθρο 46α).

Ότι η παροχή από τον υποκείμενο προμηθευτή στην πλατφόρμα θα απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (άρθρο 136β).

Ότι η παροχή από την πλατφόρμα στον τελικό πελάτη δεν πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα έκπτωσης της πλατφόρμας για τις δραστηριότητές της (άρθρο 172α).

Ότι για προμήθειες που δεν εμπίπτουν στο μοντέλο του θεωρούμενου προμηθευτή, η πλατφόρμα θα υποχρεούται να τηρεί αρχεία που αφορούν τόσο τις προμήθειες από επιχείρηση σε επιχείρηση (B2B) όσο και από επιχείρηση σε καταναλωτή (B2C) (άρθρο 242α).

Η συνοδευτική νομοθεσία (η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010) θα τυποποιήσει τον τρόπο διαβίβασης αυτών των πληροφοριών στα κράτη μέλη. Για τις προμήθειες που εμπίπτουν στο μοντέλο του θεωρούμενου προμηθευτή, θα ισχύουν οι συνήθεις λογιστικοί κανόνες ΦΠΑ .”

Παροχή υπηρεσιών όπως τα ξενοδοχεία

Σύμφωνα με το άρθρο 46α, η Επιτροπή ορίζει ότι η αδιάλειπτη μίσθωση καταλυμάτων για 45 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο με ή χωρίς την παροχή άλλων βοηθητικών υπηρεσιών θεωρείται ότι έχει παρόμοια λειτουργία με τον ξενοδοχειακό τομέα.

Εν ολίγοις, η βραχυχρόνια μίσθωση καταλυμάτων θα θεωρείται ως τομέας παρόμοιας φύσης με τον ξενοδοχειακό τομέα και επομένως δεν είναι επιλέξιμος για απαλλαγή από τον ΦΠΑ (άρθρο 135). Αυτό διασφαλίζει ότι η προβλεπόμενη παροχή από την πλατφόρμα έχει την ίδια μεταχείριση ΦΠΑ με την παροχή υπηρεσιών από τα παραδοσιακά ξενοδοχεία στον τελικό καταναλωτή.

Η προωθούμενη οδηγία τροποποιεί την οδηγία για τον ΦΠΑ βάσει του άρθρου 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μπορεί να εγκρίνει διατάξεις για εναρμόνιση των κανόνων των κρατών μελών στον τομέα της έμμεσης φορολογίας.

Το θέμα θα απασχολήσει την ευρωπαϊκή συνδικαλιστική ένωση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων European Holiday Home Association τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου. Η EHHA θα αναλύσει την πρόταση και θα συζητήσει τα επόμενα βήματα με τα μέλη της.

The post ΦΠΑ στη βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες appeared first on BnB News!.