Τέλος στο πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων

 Τέλος στο πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων

Καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων εφόσον έχουν δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος. Αυτό προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού» που τέθηκε υπό διαβούλευση.

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, το οποίο μάλιστα είχε τεθεί και ενώπιον των εκπροσώπων της ΑΑΔΕ που είχαν παρευρεθεί στο BnB Greece Conference το 2022. Τότε είχαν δηλώσει πρόθυμοι να το εξετάσουν θετικά.

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 28, αναφέρεται:

Μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους -Τροποποίηση περ. γ ‘ παρ. 5 άρθρου 111 ν. 4446/2016 – Μεταβατική διάταξη

Στην περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. γ’ της παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους».

Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, κατ’ εφαρμογή της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, εφόσον το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

The post Τέλος στο πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων appeared first on BnB News!.